KoBSON

KoBSON

KoBSON

Za sve istraživače koji žele živu vezu sa najnovijim naučnim trendovima u svetu, KoBSON nudi pristup elektronskim naučnim izvorima (časopisima, knjigama, bazama podataka). Ovo jezgro savremene srpske naučnoistraživačke prakse trenutno omogućava pretragu preko 35.000 časopisa u punom tekstu i više od 100.000 knjiga.

Ažurirano:

O Konzorcijumu

Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) je oblik organizovanja biblioteka Srbije. Inicijativu za formiranje Konzorcijuma su pokrenule novembra 2001. vodeće naučne biblioteke u Srbiji: Narodna biblioteka Srbije – Beograd, Biblioteka Matice srpske – Novi Sad, Univerzitetska biblioteke „Svetozar Marković“ – Beograd, Univerzitetska biblioteke „Nikola Tesla“ – Niš, Univerzitetska biblioteke – Kragujevac, Biblioteka SANU – Beograd, Zajednica univerzitetskih biblioteka.

Osnovni ciljevi udruživanja su optimizovana nabavka stranih naučnih informacija, prelazak sa papirnih izdanja na elektronska, unapređenje pristupa elektronskim informacijama, promocija domaćeg naučnog izdavaštva.

Šta sve KoBSON radi

KoBSON obezbeđuje novčana sredstva za nabavku naučnih informacija, promociju ili edukaciju, putem projekata u zemlji i inostranstvu, upravlja pribavljenim novčanim sredstvima, odlučuje o nabavci naučnih informacija, nakon anketiranja svih zainteresovanih članica i detaljne analize, pregovara sa izdavačima (dobavljačima) časopisa i baza podataka u cilju što povoljnije nabavke, potpisuje licencne ugovore o korišćenju pretplaćenih servisa, kreira, ažurira i održava veb stranicu dostupnu svim krajnjim korisnicima u Srbiji, instalira i održava sve mrežne baze podataka na centralnom računaru, a koje moraju biti dostupne svim korisnicima, prati iskorišćenost nabavljenih naučnih informacija i o tome izveštava finansijere Konzorcijuma.

[tekst preuzet sa sajta KoBSON-a]