Цитираност

Цитираност

Цитираност

Универзитетска библиотека израђује библиографије цитираних радова за истраживаче. Ово је један од критеријума за добијање научних звања и пројеката од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Ажурирано:

Шта истраживач треба да зна?

Цитираност се утврђује искључиво на основу цитатне базе Web of Science  коју издаје Clarivate Analytics,  Philadelphia. База обухвата преко 10.000 најутицајнијих часописа у свету.

Захтеви за израду библиографије цитираних радова се шаљу путем електронског формулара.

Библиографија цитираних радова садржи коцитате и хетероцитате. Аутоцитати (самоцитати) се не наводе. Библиографија хетероцитата се израђује по посебном захтеву.
Уколико желите библиографију хетероцитата наведите то у напомени у захтеву.

 

Аутоцитати (самоцитати) су цитати код којих аутори цитирају своје претходне радове.

Коцитати су цитати код којих аутори цитирају друге ауторе са којима су писали неки ранији рад.

Хетероцитати (прави цитати) су цитати код којих аутор цитира друге ауторе. Дакле, не цитира своје претходне радове или своје коауторе.

Шта истраживач треба да припреми?

Поред основних података о истраживачу који се наводе у електронском захтеву, треба припремити комплетну, хронолошки сређену библиографију, са тачним редоследом аутора и без поделе по категоријама. Претраживање цитираности радова се ради тако што достављена библиографија служи као основ (предложак) за списак цитата који се уносе у њу. Стога је битно да библиографија буде сређена по наведеном упутству и у ворд формату.
Сваки рад из приложене библиографије посебно се претражује према првом аутору рада.
Упутство / Пример за писање библиографије

Како се шаље захтев?

Захтев за израду библиографије цитираних радова шаље се електронским путем. Неопходно је попунити формулар .

Посебан захтев за израду библиографије хетероцитата

Библиографија хетероцитата ради се по специјалном захтеву. Максималан број хетероцитата је 30 за целу библиографију и наплаћује се по цени од 80,00 динара по хетероцитату + цена претраживања.

Уколико желите библиографију хетероцитата наведите то у напомени у захтеву.

Рок за израду

Плаћање се обавља према важећем ценовнику путем рачуна (уколико рачун измирује  институција) или готовински (уколико корисник плаћа лично).

Рок за израду прегледа цитираности је до 10 радних дана од дана пријема захтева. Званичне потврде се чувају шест месеци.

Наведени рок за израду прегледа цитираности не важи за кандидате за редовне и дописне чланове САНУ чији су захтеви примљени након 31. децембра 2023. године.
Одељење не може да гарантује да ће захтеви кандидата за САНУ упућени након 31. децембра 2023. године бити завршени до 31. јануара 2024. године.

За добијање библиографије цитираних радова није потребно учлањење у Библиотеку.

Контакт: citiranost@unilib.rs

Примери за аутоцитате, коцитате и хетероцитате

Пример аутоцитата:
Authors: Jovanovic J, Petrovic P
Title: One-step bioluminescence ATPase…
Cited References:
JOVANOVIC J, 2005, INT J DEV NEUROSCI, V45, P23.

Пример коцитата:
Author(s): Dobric D; Jovanovic, D; Popovic P
Title: Effect of Cd2+ and Hg2+ on the activity…
Cited References:
JOVANOVIC J, (POPOVIC P), 1998, GEN PHYSIOL BIOPHYS, V3, P22

Пример хетероцитата:
Author(s): Burnstock, G (Burnstock, Geoffrey)
Title: Physiology and pathophysiology of purinergic…
Cited References:
JOVANOVIC J, 2005, INT J DEV NEUROSCI, V45, P23

Базе

Цитираност се спроводи према базама података Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, односно према ISI Web of Science, чиме се подстиче неопходна позитивна селекција у српској науци.

1996-данас Web of Science, који обухвата:

  • Science Citation Index Expanded (SCI) – oкo 7.100 часописа
  • Social Science Citation Index (SSCI) – oкo 2.100 часописа
  • Arts and Humanities Citation Index (AHCI) – oкo 1.200 часописа

1980-1995 CDROM издања:

  • SCI, период 1980-1995 – oкo 3300 часописа
  • SSCI, период 1981-1995 – oкo 1500 часописа

Ранији период, папирно издање:

  • 1961-1980.

Ценовник за израду библиографије цитираних радова

Ценовник за израду библиографије цитираних радова одобрен је од Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН)

– последњих 6 година 800,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1980. године до данас 1.600,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1963. године до данас 2.400,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– Израда Hirsch-index-a (h-index) према базама WoS и Scopus 1000,00 динара

Ценовник по Посебном захтеву за израду библиографије хетероцитата

– последњих 6 година 800,00 динара + по пронађеном хетероцитату 80,00 динара

– од 1980. године до данас 1.600,00 динара + по пронађеном хетероцитату 80,00 динара

– од 1963. године до данас 2.400,00 динара + по пронађеном хетероцитату 80,00 динара