Радионица за коричење новина

Документи

Радионица за коричење новина

У раду са корисницима, организацији послова, креирању планова и тежње ка достизању стандарда изврсности у мисији коју спроводи, Универзитетска библиотека се ослања на низ документа, како интерних, тако и оних који су донесени од стране Универзитета у Београду, ресорног министарства и међународних стручних тела.

Ажурирано:

Правилници Универзитетске библиотеке

Правилник о раду са корисницима

Правилник о организацији послова

Статут

Правилник о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“

Ценовник

Закони

Закон о високом образовању

Закон о научноистраживачкој делатности

Закон о култури

Закон о библиотечко-информационој делатности

Закон о обавезном примерку публикација

Закон о старој и реткој библиотечкој грађи

Закон о издавању публикација

Закон о културним добрима

Закон о јавним службама

Закон о задужбинама и фондацијама

Закон о јавној својини

Закон о јавним набавкама

Закон о ауторском и сродним правима

Закон о изменама и допунама Закона о ауторским и сродним правима

Закон о жиговима

Закон изменама и допунама Закона о жиговима

Закон о потврђивању уговора о жиговном праву

Уредбе

Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

Конвенције

Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких дела – од 1886. године

Светска (Универзална) конвенција о ауторском праву – од 1952. године

Међународна конвенција о заштити уметника извођача, произвођача фонограма и установа за радио дифузију – Римска конвенција, од 1961. године

Конвенција о заштити произвођача фонограма од неовлашћеног умножавања њихових фонограма – од 1971. године

Уговори

WIPO Уговор о ауторском праву – од 1996. године

WIPO Уговор о интерпретацијама и фонограмима – од 1996. године

Стандарди

Стандарди за библиотеке научноистраживачких института и установа

Стандарди за високошколске и универзитетске библиотеке