Литература

Антонијевић, Драгослав. 1968. Научне методе и технике Тихомира Ђорђевића. Народно стваралаштво. Фолклор. Год. 7, св. 28: 224-229.

Антонијевић, Драгослав. 1969. Тихомир Ђорђевић и његово научно дело. Зборник за друштвене науке 53: 139-150.

Антонијевић, Драгослав. 1994. Тихомир Ђорђевић као хуманиста и интелектуалац свог и нашег времена. Balcanica 25-2, Appendix: 11-18.

BALCANICA : annuaire de l'Institut des études balkaniques :appendix / rédacteur Nikola Tasić. - 1994, knj. 25-2. - Belgrade : Académie serbe des sciences et des arts, Institut des études balkaniques.

Барјактаровић, Мирко. 1953. Др Тихомир Ђорђевић и његов рад : 1868 – 1944 [посвећено десетогодишњици смтри]. Гласник Етнографског музеја у Београду 16: 256-261.

БИБЛИОГРАФИЈА радова Тихомира Р. Ђорђевића [из грађе Љубице и Данице С. Јанковић]. Balcanica 25-2, Appendix: 33-65.

Васић, Оливера. 1994. Класификација игара Тихомира Ђорђевића и њен значај данас. Balcanica 25-2, Appendix: 95-99.

Влаховић, Петар. 1987. „Етногенеза несловенских балканских народа по радовма Тихомира Ђорђевића“. У Писци наше етнологије и антропологије, 106-118. Београд : Филозофски факултет, Одељење за етнологију.

Влаховић, Петар. 1994. Етногенеза балканских народа у делу ТихомираЂорђевића. Balcanica 25-2, Appendix: 55-72.

ГЛАСНИК Скопског научног друштва / ур. Радослав Грујић ; уређивачки одбор Тих. Р. Ђорђевић и др. ̶ Год. 1, св 1 ̶ 2 (1926) ̶ год. 13, св. 7 (1934). – Скопље : Скопско научно друштво.

Гојковић, Андријана. 1994. Цигани у проучавањима Тихомира Ђорђевића са посебним освртом на циганску музику. Balcanica 25-2, Appendix: 87-94.

Драшкић, Мирослав. 1974. Проучавање народних ношњи Тихомира Р. Ђорђевића : поводом тридесетогодишњице смрти. Гласник Етнографског института САНУ 22: 221-228.

Дробњаковић, Боривоје М. 1952. Др Тихомир Р. Ђорђевић (19. II. 1868 ̶ 28. V. 1944). Гласник Етнографског института САН 1 (1-2): 547 ̶ 551.

Ђорђевић, Тих. Р. 1900. Српски фолклор. Караџић: лист за српски народни живот, обичаје и предање 2 (2-3): 25-42.

Ђорђевић, Тих. Р. 1906. Кроз наше Румуне : путописне белешке. П.о: Српски књижевни гласник 16: 3-93.

Ђорђевић, Тихомир Р. 1953. Вештица и вила у нашем народном веровању и предању / Вампир и друга бића у нашем народном веровању и предању. Српски етнографски зборник 66. Живот и обичаји народни 30. Београд : САН.

Ђорђевић, Тихомир Р. 1984. „Српски фолклор“. У Наш народни живот 4, ур. Иван Чоловић, 7-25. Београд : Просвета.

Ђукановић, Мирјана. 1980. Тихомир Ђорђевић на Конференција мира у Паризу 1919. године : прилог биографији. Гласник Етнографског института САНУ 29: 45–61.

ЕТНОЛОГИЈА : часопис Етнолошког друштва у Скопљу / власници за Етнолошко друштво Миленко С. Филиповић и Светозар Раичевић ; одговорни уредник Миленко С. Филиповић - Год. 1, св. 1 (јан. 1940) ̶ год. 2, св. 1 (јан./март 1941). ̶ Скопље : [б. и.], 1940 ̶ 1941 (Скопље : "Јужна Србија").

Жикић, Милена. 2012. Животни пут академика Тихомира Р. Ђорђевића. Гласник Етнографског музеја 76: 331-338.

Жујовић, Гордана, Радојичић-Костић, Гордана. 1998. Каталог фототеке САНУ : 1841-1947 : Друштво српске словесности, 1841-1864 : Српско учено друштво, 1864-1892 : Српска краљевска академија, 1886-1947. Београд : САНУ: 179, 222-223.

Zečević, Slobodan. 1968. Đorđevićevi prilozi srpskoj mitologiji. Народно стваралаштво. Фолклор. Год. 7, св. 28: 230-233.

Janković, Ljubica S, Janković, Danica S. 1955. Građa o životu i radu Tihomira R. Đorđevića. Bilten Instituta za proučavanje folklorа 3: 181-183.

Janković, Ljubica S, Janković, Danica S. 1955. Spisak štampanih radova Tihomira R. Đorđevića. Bilten Instituta za proučavanje folklorа 3: 183-197.

Јанковић, Љубица С. 1968. Тихомир Ђорђевић и значај његовог „Караџића“. Народно стваралаштво. Фолклор. Год. 7, св. 28: 203-214.

Јанковић, Љубица. 1971. „Историјско-етнолошки радови Тихомира Р. Ђорђевића о народном жвоту у игри и музици“. У Споменица посвећена стогодишњици рођења Тихомира Ђорђевића. Посебна издања, књ. CDXLV. Споменица, књ. 51, 7-17. Београд : САНУ.

Јовановић, Бојан. 1994. Тихомир Ђорђевић и антејски принцип етнологије. Balcanica 25-2, Appendix: 43-54.

КАРАЏИЋ : лист за српски народни живот, обичаје и предање / издаје и уређује Тих. [Тихомир] Р. Ђорђевић. - Год. 1, бр. 1 (1899)-год. 4, бр. 4 (1903). - Алексинац : Тих. [Тихомир] Р. Ђорђевић, 1899-1903 (Београд : Штампарија Мате Јовановића).

Кнежевић. Сребрица. 1995. Професор етнологије, Тихомир Р. Ђорђевић и његово проучавање медицинских прилика у прошлости. Гласник Етнографског института САНУ 44: 261-270.

Ковачевић, Иван. 2001. „Тихомир Ђорђевић“. У Историја српске етнологије 2, 141-153. Београд : Српски генеалошки центар.

Корићанац, Татјана. 2015. Београдски атлас Јована Цвијића : век и по од рођења : 1865-2015. Београд : САНУ : Музеј града Београда: 68-69.

Љубинковић, Ненад. 1984. „Живот и дело Тихомира Р. Ђорђевића“. У Наш народни живот 4, ур. Иван Чоловић, 275-290. Београд : Просвета.

Миленковић Вуковић, Биљана, Младена Прелић. 2017. „Издаваштво“. У Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова, 130-147. Београд : Службени гласник : Етнографски и институт САНУ.

Младеновић, Оливера. 1977. Око расправе Тихомира Ђорђевића „Српске народне игре“. Гласник Етнографског института САНУ 26: 175-189.

НАРОДНО стваралаштво : орган Савеза удружења фолклориста / главни и одговорни уредник Душан Недељковић. - Год. 7, св. 28 (октобар 1968). - Београд : Савез удружења фолклориста Југославије, 1968.

Nedeljković, Dušan. 1968. Značaj naučnog dela Tihomira R. Đorđevića. Народно стваралаштво. Фолклор. Год. 7, св. 28: 217-223.

Недељковић, Душан. 1971. „Етнолошко дело и личност академика Тихомира Ђорђевића“. У Споменица посвећена стогодишњици рођења Тихомира Ђорђевића. Посебна издања, књ. CDXLV. Споменица, књ. 51, 25-30. Београд : САНУ.

Обровачки, Љубодраг. 2000. Заоставштина Тихомира Р. Ђорђевића у легату сестара Јанковић. Гласник Народне библиотеке Србије 2/1: 117-124.

Павковић, Н.[Никола]. 1997. „Ђорђевић Р. Тихомир“. У Енциклопедија српске историографије, прир. Сима Ћирковић, Раде Михаљчић, 370-371. Београд : Knowledge.

Пантелић, Никола. 1990. „Тихомир Ђорђевић и његово дело“. У Ђорђевић, Тихомир Р. Деца у веровањима и обичајима нашега народа, 5-19. Београд : Идеа ; Ниш : Просвета.

Пантелић, Никола. 1994. Допринос Тихомира Ђорђевића проучавању породице. Balcanica 25-2, Appendix: 73-78.

Раденковић, Љубинко. 1994. Допринос Тихомира Р. Ђорђевића истраживању митолошких бића. Balcanica 25-2, Appendix: 79-86.

СПОМЕНИЦА посвећена стогодишњици рођења Тихомира Ђорђевића / уредник Вукић М. Мићовић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1971 (Београд : Научно дело). - 65 стр., [1] лист с ауторовом сликом. - (Посебна издања / Српска академија наука и уметности ; књ. 445. Споменица ; књ. 51).

Стевановић, Лада, Прелић, Младена, Златановић Сања. 2017. „Етнолози“. У Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова, 83-93. Београд : Службени гласник : Етнографски и институт САНУ.

Ћулибрк, Светозар. 1968. Социолошка страна научног дела Тихомира Ђорђевића. Народно стваралаштво. Фолклор. Год. 7, св. 28: 234-247.

ИЗВОРИ
Архива Етнографског института САНУ
Архив САНУ
Библиографско одељење Библиотеке САНУ
Каталози и фонд Библиотеке Етнографског института САНУ
Каталози и фонд Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“
Узајамна библиографско-каталошка база података COBIB.SR