Detalj sa zida zgrade

Cenovnik

Detalj sa zida zgrade

Cenovnik prikazuje cene usluga upisa, umnožavanja dokumenata, popisa biblografskih jedinica, citiranosti, preuzimanja članaka iz elektronskih časopisa, izrade pregleda postojeće literature i međubibliotečke pozajmice u zemlji i inostranstvu.

Ažurirano:

Upis

Prilikom upisa korisnik plaća članarinu prema sledećem cenovniku, koja važi 365 dana od dana upisa:

– Studenti 1.500,00 dinara

– Zaposleni na univerzitetu 2.500,00 dinara

– Studenti diplomskih studija (masteri, doktorandi) 2.000,00 dinara

– Zaposleni 2.000,00 dinara

– Nezaposleni, penzioneri 1.500,00 dinara

– Studenti i istraživači iz inostranstva

– Privremeno članstvo 500,00 dinara (do 3 dana) 800,00 dinara (do mesec dana)

– Maturanti 800,00 dinara od 01.09. tekuće godine do 01.09. naredne godine

– Kolektivno članstvo 20.000,00 dinara

Kazne i opomene

Kazna za prekoračenje roka vraćanja po knjizi dnevno: 10,00 dinara

Troškovi opomena:

– Prva opomena 50,00 dinara

– Druga opomena 100,00 dinara

– Treća opomena (pred utuženje) 200,00 dinara

Umnožavanje dokumenata

Fotokopiranje i koričenje bibliotečkog materijala

– jednostrano kopiranje formata A4 5,00 dinara

– dvostrano kopiranje formata A4 10,00 dinara

– jednostrano kopiranje formata A3 10,00 dinara

– dvostrano kopiranje formata A3 20,00 dinara

– spiralno koričenje formata A4 40,00 dinara

Skeniranje dokumenata

– do 3 dokumenta, cena po dokumentu je 20,00 dinara

– po specijalnom zahtevu po skenu 50,00 dinara

– kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja po skenu 150,00 dinara

Štampanje

– po stranici 10,00 dinara

– štampanje crno-belih slika (do 50% stranice) 15,00 dinara

– štampanje crno-belih slika (preko 50% stranice) 20,00 dinara

Fotografisanje dokumenata

– po fotografiji 50,00 dinara

– kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja po fotografiji 150,00 dinara

Cene usluga Odeljenja za naučne informacije i edukaciju

Izrada popisa bibliografskih jedinica iz klasičnih i elektronskih izvora (kataloga, bibliografija i sl.)

– po jedinici 100,00 dinara

Izrada pregleda citiranosti prema citatnim indeksima (pretraživanje citiranosti)

– poslednjih 6 godina 800,00 dinara + po pronađenom citatu 40,00 dinara

– od 1980. godine do danas 1.600,00 dinara + po pronađenom citatu 40,00 dinara

– od 1963. godine do danas 2.400,00 dinara + po pronađenom citatu 40,00 dinara

– Izrada Hirsch-index-a (h-index) prema bazama WoS i Scopus 1000,00 dinara

Izrada po specijalnom zahtevu heterocitata prema citatnim indeksima (pretraživanje citiranosti)

– poslednjih 6 godina 800,00 dinara + po pronađenom heterocitatu 80,00 dinara

– od 1980. godine do danas 1.600,00 dinara + po pronađenom heterocitatu 80,00 dinara

– od 1963. godine do danas 2.400,00 dinara + po pronađenom heterocitatu 80,00 dinara

Preuzimanje članaka iz elektronskih časopisa elektronskom poštom

– po članku 200.00 dinara

Izrada pregleda postojeće literature u elektronskom obliku i preuzimanje elektronskom poštom

– po primljenom zahtevu 1000,00 dinara

Provera originalnosti dokumenata

Važno! Zbog promenljivih troškova nabavke kredita/licenci na servisu Ithenticate, cenovnik je podložan češćim izmenama.

 

Tekst do 25.000 reči – 1800,00 dinara

(Svakih sledećih 25.000 reči – dodatnih 1200 dinara)

Tekst do 50.000 reči – 3000,00 dinara

Tekst do 75.000 reči – 4200,00 dinara

Tekst do 100.000 reči – 5400,00 dinara

 

Cene usluga Odeljenja za obradu bibliotečkog materijala

Monografske publikacije

Obrada monografske publikacije (fond Biblioteke) 250 dinara

Obrada monografske publikacije – nema u COBIB bazi (obrada u KNTSR bazi) 100 dinara

Redakcija zapisa u COBIB bazi 100 dinara

Serijske publikacije

Unos podataka o urednicima u CORES bazi 100 dinara po publikaciji

Obrada serijske publikacije nema u COBIB bazi (obrada u KNTSR bazi) 250 dinara

Redakcija zapisa u COBIB bazi 100 dinara

Obrada članaka

Obrada članaka iz monografskih/serijskih publikacija u fondu biblioteke 250 dinara

Obrada članaka – nema u COBIB  bazi (obrada u KNTSR bazi) 100 dinara

Redakcija zapisa u COBIB bazi 100 dinara

Ispis bibliografije istraživača

Bibliografska jedinica 10 dinara (COBIB baza)

Određivanje UDK broja

Po bibliografskoj jedinici 250 dinara

Međubiblioteka pozajmica

U zemlji

Pozajmica je besplatna, plaćaju se samo poštanski troškovi za štampane publikacije.

Sa inostranstvom

Cena pozajmice koju naplaćuje biblioteka od koje se pozajmljuje + poštanski troškovi za štampane publikacije.

Knjige: 6000,00 dinara. Ukoliko je knjiga teža od 2kg doplaćuju se i realni poštanski troškovi.

Članci: 1700,00 dinara. Članci sa digitalnom zaštitom ne mogu da se prosleđuju, štampaju se u Biblioteci i preuzimaju.

Specijalni zahtevi (rariteti, manje dostupna građa i sl.): realna cena pozajmice + poštanski troškovi.

Poštanski troškovi