Упутство Е-тезе

Све дисертације одбрањене на Универзитету у Београду од маја 2012. године морају да имају, поред штампане, и идентичну електронску верзију која се депонује у универзитетски Дигитални репозиторијум. На страници Универзитета је доступно упутство о обликовању дисертације.

Ажурирано:

Упутство за докторске дисертације

Сенат Универзитета у Београду је 14. децембра 2011. године донео Упутство за формирање репозиторијума докторских дисертација, а у марту 2012. и Информацију о начину достављања примерка докторске дисертације (…). Према овим документима, све дисертације које се предају од 2012. морају да:

–  садрже поред штампане укоричене верзије и идентичну електронску верзију на компакт диску (као један документ у PDF формату);

  елементе према упутствима која су доступна на страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/studije/doktorske.php

Облик и садржај докторске дисертације

три изјаве које треба да буду одштампане, попуњене, потписане и приложене уз штампани и електронски примерак (на крају дисертације, укоричене заједно са осталим текстом, односно у оквиру јединственог PDF-а). Електронска верзија дисертације не мора да садржи својеручни потпис.
Прилог 1 – Изјава о ауторству
Прилог 2 – Изјава o истоветности штампане и електронске верзије докторског рада
Прилог 3 – Изјава о коришћењу
НАПОМЕНА: Према важећим упутствима, која су последњи пут измењена 2016. године, дисертација не мора да садржи УДК број.
Докторске дисертације похрањене у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду могу се прегледати на порталу „Е-тезе Универзитета у Београду“ http://eteze.bg.ac.rs/.
Сва обавештења заинтересовани могу добити и путем мејла info@phaidrabg.rs.