Поглед преко улице на зграду Библиотеке

Стручна звања

Поглед преко улице на зграду Библиотеке

Комисија за доделу звања у високошколским библиотекама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ разматра пријаве кандидата из високошколских установа у Србији и на основу њих утврђује предлог који прослеђује Републичкој комисији за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности  (Народна библиотека Србије). 

Ажурирано:

Стручна звања у високошколским библиотекама

Заинтересовани кандидати би требало да, пре подношења пријаве, погледају документа у прилогу, најпре Правилник са Бодовном листом, а потом и одредбе Закона. За све додатне информације, могу да се обрате колегама из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.

Контакт и информације
др Драгана Столић, председник Kомисије
060/3370-516
stolic@unilib.rs

Oја Кринуловић,секретар
okrinulovic@unilib.bg.ac.rs


Документи 

Закон о библиотечко-информационој делатности (Сл. глaсник РС, бр. 52/11)
Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС, бр. 22/13)

Докуметација коју кандидат треба да приложи:

– Захтев за стицање вишег стручног звања у библиотечко-информационој делатности

– Фотокопија дипломе о стеченом образовању

– Фотокопија уверења о положеном стручном  испиту

Биографијa (Шта треба да садржи CV)

Бодовнa листa објављених стручних радова из области библиотекарства и информационих наука и других стручних активности утврђена Правилником о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности

– Оригинали или копије радова

– Потврдa о дужини радног стажа у библиотечко-информационој делатности коју издаје установа у којој је кандидат запослен

– Доказ о познавању информационо-комуникационе технологије (ECDL или друге потврде и сертификати о познавању рада на рачунару, лиценца за рад у електронским информационим изворима и базама података и слично)

– Препорука  руководиоца  установе у којој су анализирани и оцењени стручност, квалитет и радни учинак  кандидата

Подаци за уплату

Накнада за трошкове рада Републичке комисије за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности износи:
– за запослене са вишим образовањем у складу са раније важећим прописимa, запослене са високим образовањем I и II степена: 5.900,00 динара, и
– за запослене са средњим образовањем: 5.200,00 динара.

Жиро рачун Министарства културе и информисања:
840-31120845-93, позив на број 3402347040174231407, модел 97.
Сврха уплате:
Накнада трошкова рада Републичке комисије за доделу виших стручних звања у библиотечко-
информационој делатности.