Јавна набавка електричне енергије

У поступку јавне набавке Универзитетска библиотека Светозар Марковић расписује јавну набавка добара – Електричне енергије. Позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Објављено:

У поступку јавне набавке Универзитетска библиотека Светозар Марковић расписује јавну набавка добара – Електричне енергије. Позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Јавни позив

Подаци о предмету набавке

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

Модел уговор

Образац структуре понуђене цене

Образац трошкова припрема понуде

Опис и спецификације предмета услови испоруке или извршења

Обавештење о додели уговора