Citiranost

Citiranost

Citiranost

Univerzitetska biblioteka izrađuje bibliografije citiranih radova za istraživače. Ovo je jedan od kriterijuma za dobijanje naučnih zvanja i projekata od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ažurirano:

Šta istraživač treba da zna?

Citiranost se utvrđuje isključivo na osnovu citatne baze Web of Science  koju izdaje Clarivate Analytics,  Philadelphia. Baza obuhvata preko 10.000 najuticajnijih časopisa u svetu.

Zahtevi za izradu bibliografije citiranih radova se šalju putem elektronskog formulara.

Bibliografija citiranih radova sadrži kocitate i heterocitate. Autocitati (samocitati) se ne navode. Bibliografija heterocitata se izrađuje po posebnom zahtevu.
Ukoliko želite bibliografiju heterocitata navedite to u napomeni u zahtevu.

 

Autocitati (samocitati) su citati kod kojih autori citiraju svoje prethodne radove.

Kocitati su citati kod kojih autori citiraju druge autore sa kojima su pisali neki raniji rad.

Heterocitati (pravi citati) su citati kod kojih autor citira druge autore. Dakle, ne citira svoje prethodne radove ili svoje koautore.

Šta istraživač treba da pripremi?

Pored osnovnih podataka o istraživaču koji se navode u elektronskom zahtevu, treba pripremiti kompletnu, hronološki sređenu bibliografiju, sa tačnim redosledom autora i bez podele po kategorijama. Pretraživanje citiranosti radova se radi tako što dostavljena bibliografija služi kao osnov (predložak) za spisak citata koji se unose u nju. Stoga je bitno da bibliografija bude sređena po navedenom uputstvu i u vord formatu.
Svaki rad iz priložene bibliografije posebno se pretražuje prema prvom autoru rada.
Uputstvo / Primer za pisanje bibliografije

Kako se šalje zahtev?

Zahtev za izradu bibliografije citiranih radova šalje se elektronskim putem. Neophodno je popuniti formular .

Poseban zahtev za izradu bibliografije heterocitata

Bibliografija heterocitata radi se po specijalnom zahtevu. Maksimalan broj heterocitata je 30 za celu bibliografiju i naplaćuje se po ceni od 80,00 dinara po heterocitatu + cena pretraživanja.

Ukoliko želite bibliografiju heterocitata navedite to u napomeni u zahtevu.

Rok za izradu

Plaćanje se obavlja prema važećem cenovniku putem računa (ukoliko račun izmiruje  institucija) ili gotovinski (ukoliko korisnik plaća lično).

Rok za izradu pregleda citiranosti je do 10 radnih dana od dana prijema zahteva. Zvanične potvrde se čuvaju šest meseci.

Za dobijanje bibliografije citiranih radova nije potrebno učlanjenje u Biblioteku.

Kontakt: citiranost@unilib.rs

Primeri za autocitate, kocitate i heterocitate

Primer autocitata:
Authors: Jovanovic J, Petrovic P
Title: One-step bioluminescence ATPase…
Cited References:
JOVANOVIC J, 2005, INT J DEV NEUROSCI, V45, P23.

Primer kocitata:
Author(s): Dobric D; Jovanovic, D; Popovic P
Title: Effect of Cd2+ and Hg2+ on the activity…
Cited References:
JOVANOVIC J, (POPOVIC P), 1998, GEN PHYSIOL BIOPHYS, V3, P22

Primer heterocitata:
Author(s): Burnstock, G (Burnstock, Geoffrey)
Title: Physiology and pathophysiology of purinergic…
Cited References:
JOVANOVIC J, 2005, INT J DEV NEUROSCI, V45, P23

Baze

Citiranost se sprovodi prema bazama podataka Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, odnosno prema ISI Web of Science, čime se podstiče neophodna pozitivna selekcija u srpskoj nauci.

1996-danas Web of Science, koji obuhvata:

  • Science Citation Index Expanded (SCI) – oko 7.100 časopisa
  • Social Science Citation Index (SSCI) – oko 2.100 časopisa
  • Arts and Humanities Citation Index (AHCI) – oko 1.200 časopisa

1980-1995 CDROM izdanja:

  • SCI, period 1980-1995 – oko 3300 časopisa
  • SSCI, period 1981-1995 – oko 1500 časopisa

Raniji period, papirno izdanje:

  • 1961-1980.

Cenovnik za izradu bibliografije citiranih radova

Cenovnik za izradu bibliografije citiranih radova odobren je od Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON)

– poslednjih 6 godina 800,00 dinara + po pronađenom citatu 40,00 dinara

– od 1980. godine do danas 1.600,00 dinara + po pronađenom citatu 40,00 dinara

– od 1963. godine do danas 2.400,00 dinara + po pronađenom citatu 40,00 dinara

– Izrada Hirsch-index-a (h-index) prema bazama WoS i Scopus 1000,00 dinara

Cenovnik po Posebnom zahtevu za izradu bibliografije heterocitata

– poslednjih 6 godina 800,00 dinara + po pronađenom heterocitatu 80,00 dinara

– od 1980. godine do danas 1.600,00 dinara + po pronađenom heterocitatu 80,00 dinara

– od 1963. godine do danas 2.400,00 dinara + po pronađenom heterocitatu 80,00 dinara