Otvorena nauka

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ aktivno zagovara i promoviše otvoreni pristup i otvorenu nauku putem različitih manifestacija, nacionalnih i evropskih projekata, predavanja, radionica i razgovora koji u fokusu imaju ovu izuzetno značajnu tematiku.

Ažurirano:

Otvorena nauka

Univerzitet u Beogradu potpisnik je Berlinske deklaracije o otvorenom pristupu, a Univerzitetska biblioteka, kao najvažniji izvor informacija i znanja za studente, istraživače i profesore, uložila je značajne resurse u realizaciju dosadašnjih postignuća u domenu otvorenog pristupa i aktivno nastavlja da prati trendove, učestvuje, inicira i zagovara vrednosti koje ovaj pristup promoviše.

Ostvarenja

Projekti

Među naistaknutijim ostvarenjima nalaze reprezentativni evropski projekti Europeana Newspapers i Biblioteke Europeane, u okviru kojih je Univerzitetska biblioteka digitalizovala svoje bogate fondove i učinila ih dostupnim istraživačima i radoznalcima iz celog sveta, čime je jasno podržala principe „otvorene nauke“ kao osnove društva znanja. Još jedna izuzetno vredna digitalna kolekcija, prva te vrste kod nas, jeste prva digitalna kolekcija sive literature, u okviru koje se posebno izdvaja velika podzbirka digitalizovanih doktorskih disertacija u otvorenom pristupu.

Manifestacije

U kontekstu kontinuiranog aktivnog promovisanja „otvorenosti“, Biblioteka svake godine krajem oktobra učestvuje u međunarodnoj manifestaciji „Nedelja otvorenog pristupa“ (Open Access Week) i sredinom marta u „Nedelji otvorenog obrazovanja“ (Open Education Week). U okviru manifestacija u Biblioteci se organizuju radionice za korisnike, susreti bibliotekara, studenata i istraživača, predavanja i razgovori o postignućima i budućim planovima. Biblioteka dodeljuje i počasnu titulu „Arhont otvorenog pristupa“ istaknutim pojedincima koji su dali svoj doprinos promovisanju i edukaciji otvorenog pristupa. Do sada su nagradu poneli istaknuti naučni i bibliotečki radnici (2012, 2013, 2014).

Viki-maraton 2015.

Najnoviji poduhvat u promovisanju i direktnom doprinosu otvorenoj nauci predstavlja Viki-maraton o otvorenoj nauci koji je Biblioteka organizovala u martu 2015. godine. U okviru maratona su po prvi put uvedene teme o otvorenoj nauci u srpsku Vikipediju.

Međunarodna podrška i saradnja

U svom radu Biblioteka podršku nalazi i u međunarodnim udruženjima koja se bave ovom i srodnim temama. Član je LIBER-a (Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche), Asocijacije evropskih istraživačkih biblioteka, u čijim aktivnostima vezanim za otvorenu nauku aktivno učestvuje. Biblioteka je, takođe, član Internacionalne Alijanse akademskih i istraživačkih biblioteka – SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), u okviru koje sudeluje u aktivnostima koje doprinose otvorenijoj akademskoj komunikaciji.

Za razliku od većine medijsko-digitalnih sadržaja, „otvorena nauka“ ima snažno i široko edukativno dejstvo i predstavlja potencijalno naučno opismenjavanje velikog broja ljudi.

Događaji 2012-2015.

Nedelja otvorenog pristupa obrazovanju, mart 2015.

Nedelja otvorenog pristupa, oktobar 2014.

Nedelja otvorenog pristupa obrazovanju, mart 2014.

Nedelja otvorenog pristupa, oktobar 2013.

Nedelja otvorenog pristupa obrazovanju, mart 2013.

Nedelja otvorenog pristupa, oktobar 2012.

Vesti

UNESKO objavio vodič „Making Sense of MOOCs: A Guide for Policy-Makers in Developing Countries